Toon achtergrond

Specialismen

Binnen elk praktijkgebied zijn verschillende van onze advocaten actief.
Gezondheidsrecht

 

De zorgwereld doorgronden

De regelgeving in de gezondheidszorg is complex. Daarbij is de regelgeving aan verandering onderhevig. De advocaten die werkzaam zijn binnen het praktijkgebied gezondheidsrecht doorgronden de veranderende zorgwereld als geen ander. 
Vanuit hun praktijk zijn zij hier dagelijks mee bezig. Vele van onze advocaten behoren tot de top van de gezondheidsrechtspecialisten in Nederland.


Marktwerking en samenwerking

Onze advocaten houden zich bezig met zaken als ‘governance’, geneesmiddelen, marktwerking en mededinging. Maar even goed met contracten in de zorg, zorgverzekeringen, toelatingsgeschillen, maatschapsconflicten, tarieven én registratie van zorgverleners. Kortom: onze gezondheidsrechtadvocaten beschikken over een brede kennis en ervaring.

 

Contactpersoon:

 

Aansprakelijkheidsrecht

 

Gecombineerde expertise

De advocaten die zich toeleggen op aansprakelijkheidsrecht behandelen met name klachten en claims in de gezondheidszorg. Zowel civielrechtelijk, tuchtrechtelijk als strafrechtelijk. Maar ook in aansprakelijkheid van andere beroepsbeoefenaren, werkgeversaansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid zijn zij zeer goed thuis.


Advocaat én arts

Onze advocaten behoren tot een selecte groep van absolute specialisten. Een aantal is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Enkelen zijn bovendien ook arts. Een bijzondere combinatie, waar onze cliënten van profiteren.

 

Contactpersonen:

 

Verzekeringsrecht

 

Particuliere AOV

Op het terrein van het verzekeringsrecht staat KBS veelal verzekeraars bij. 
Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland leggen wij ons specifiek toe op het verlenen van advies en bijstand rondom particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bovendien zijn onze advocaten gespecialiseerd in het ontwikkelen van polisvoorwaarden voor verzekeraars. Wij hebben een bijzondere expertise als het gaat om schaderegelingen en de omgang met medische gegevens in medisch deskundigenonderzoeken.


WAM

Wij zijn ook thuis op het gebied van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, verkeersongevallen en brandschades. Kortom: als het gaat om verzekeringsrecht zijn we breed inzetbaar.

 

Contactpersoon:

 

Arbeidsrecht

 

Proactief meedenken

Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich bezig met arbeidsrecht en ambtenarenrecht in de breedste zin des woords. Daaronder verstaan wij onder meer (collectief en individueel) ontslagrecht, CAO-recht en medezeggenschap. Daarbij leggen wij ons mede toe op zaken als reorganisaties, concurrentie- en relatiebedingen, perikelen rondom functiewaardering en het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen. Ook houden wij ons bezig met ambtenarenrecht.


Werkgevers en werknemers

KBS is zeer actief in de zorg, maar zeker ook daarbuiten. Wij treden overigens niet alleen op voor werkgevers, maar ook voor werknemers. En wij lossen niet alleen problemen op, maar proberen ze vooral ook te voorkomen. Door tijdige en juiste advisering en door pro-actief mee te denken met onze cliënten. Daarom zetten wij in op een goede en stevige relatie. Zodat wij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan.

 

Contactpersonen:

 

Ondernemingsrecht

 

Goede advisering

Ieder bedrijf heeft te maken met ondernemingsrecht. Bij het opstellen en sluiten van contracten, het vastleggen van afspraken met leveranciers en bij het zeker stellen van eigen belangen. De advocaten van het praktijkgebied Ondernemingsrecht leggen zich toe op contractenrecht, het recht van intellectuele eigendom, huurrecht, (civiel) onroerend goedrecht, vervoersrecht en bouwrecht. Maar ook op zaken rondom bestuurdersaansprakelijkheid.


Ondernemen in de zorg

Door een toenemende marktwerking krijgen steeds meer instellingen in de zorg op een of andere manier te maken met ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed, conceptontwikkeling, inkoopcontracten en ICT. Onze ondernemingsrechtadvocaten staan u daarin graag bij.

 

Contactpersonen:

 

Insolventierecht

 

Bescherming en advisering

De insolventiespecialisten van KBS treden geregeld op als bewindvoerder of curator. Als bewindvoerder doen zij er alles aan de waarde van de onderneming of onderdelen daarvan zoveel mogelijk in stand te houden, al dan niet middels een snelle herstructurering. Als curator richten zij zich noodgedwongen op de liquidatie van de onderneming. Daartoe onderhandelen wij met de financiers, de voornaamste crediteuren en andere betrokkenen.

 

Crediteuren bijstaan

Ook behartigen wij uw belangen wanneer u onverhoopt tegen een (dreigend) faillissement van een van uw klanten of leveranciers aanloopt. Zo staan wij ook crediteuren bij, die bijvoorbeeld producten of diensten hebben geleverd die niet zijn betaald. Kortom: onze insolventierechtadvocaten ondersteunen u desgewenst met specialistische kennis van alle juridische zaken rondom financiële problemen en faillissementen. Een prettig idee.

 

Contactpersoon:

 

Bestuursrecht

 

Breed spectrum

Veel regelgeving in de gezondheidszorg is bestuursrechtelijk van aard. Bijvoorbeeld de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet toelating zorginstellingen, de Geneesmiddelenwet, de Wet bijzondere medische verrichtingen, of de diverse subsidieregelingen. Specifieke kennis van het bestuurs(proces)recht is daarvoor vereist. Die deskundigheid is bij KBS aanwezig.


Onderwijs en overheid

Ook buiten de zorg speelt het bestuursrecht een belangrijke rol. Denk aan diverse onderwijsregelingen. Of aan vergunningen voor ondernemingen. Ook op die gebieden adviseert KBS. Zowel aan profit- als aan non-profitorganisaties, maar ook aan overheden.

 

Contactpersonen:

 

Mediation

 

Weg naar een aanvaardbare oplossing
Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die de laatste jaren meer en meer is opgekomen. Idee is om in kort tijdsbestek in der minne tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen. KBS legt zich toe op mediation en begeleidt partijen op een persoonlijke, snelle en betaalbare manier naar een dergelijke oplossing. Zo is onder meer een erkend NMI-mediator (Nederlands Mediation Instituut) aan ons kantoor verbonden.

 

Contactpersonen:

 

spacer
interieur